Mr Leo Omale lyric

Omale

Mr Leo Mr Leo
13 January 2023
12

Mr Leo Omale Lyrics

Ouweh
Omale lele, Omale lelele
Omale lele, Omale lele
Omale lele, Omale lele
Omale lele, Omale lelele

Yenla mowàn toŋi ahh
Saleéyla boh ayena
ji wàn yúwa nyaár ohh
Aadzəlà' tiíma molúmin
Bo ayo'wiíy yuwa shwero
Atuúya kiwúu fònsaï oh

They all see the victory never see the history
Nobody see me coming

Wàn yuwa nyaár maisi
efəsina iça'ka wojúŋi
Foŋgu' awàn sóni
Wàn júmrì dzə jumrìn
Wàn kiya lav oh

Omale lele, Omale lelele (nobody see am)
Omale lele, Omale lele (when you suffer)
Omale lele, Omale lele (make dem nuh see me coming)
Omale lele, Omale lelele

Abín ndzəm ah,
Abín ndzəm ah, Folim ah bi'ka
Abínsìn ah, Abínsìn ah, Asaténa bi'ka
Aso ah yor yeh kitu,
Bo asoni ye wòng
Aso vindzə' vekitu wàn,
Bo asoni veh wòng
Wàn yeh
Ajíseh tar wor, Vesən ah laisin ah tcher
Ajíseh yeh wor, Vesən ah laisin ah tcher
Kivəshi kíwiìyni ah, Kikoówo labá'ti
Asayee lenaaaaaaaaaaaaahhhh

Veh ayiuri ah
Akulo yena
Veh ah momti ah
Akulo fəsin ah
Comments

You may also like these lyrics

00:00 00:00