Sarkodie Fa Hooki Me Lyrics, Paroles

Fa Hooki Me

22 April 2020
2K

Sarkodie Fa Hooki Me Lyrics

[Verse 1: Sarkodie]

Jack ehe fa na wonyaa no fa hooki me 

Ohmeaa wo body no fa hooki me 

Deen na ekc so Ghana monfa hooki me 

Chaley w'anya bu na me ni bi enee fa hooki me 

Ah mini yaano fa hooki me 

Asa ben na aba so monfa hooki me 

Hwana na n'apaawa chaley hooki me

If you get the filla cahley hooki me 

Yenkoe


[Chorus: Sarkodie]

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me


[Verse 2: Sarkodie]

Ye tete nsem

Yese kala bi da me mpam 

Wobenya filla no o buh ne ntem

Ma yede kotre aya wo denkyem

Ko na ko hwe na wo trendi 

Chaley momo no w'asendi

Corona twee ne ti na boys npo firi se atemuda no aduru 

Ome ahye asee repenti

Next time


Tema boys chaley waguan 

Agya mo nim another bad one 

Wei yebe yi no one fogetti obiaa

Alekye beka se kaa bu ame aaba

Ene me dofo be shoot me

Cos kala bi a choose me 

Obi nko ka nkyere Kennedy Agyapong se filla no eye

Onfa dee aka no hooki me

Tie


De3 otoo boo no ne ho anye m'ahi 

Se dee ogyina nkyen esere one yam

Ko nky3n na m'anfa me sa anwo w'ani

Wony3 me tip3n nso na woredi m'at3m 

Fans no hooki me left and right

Info no omo wo no ankore ma

Lockdown no mekoo no sex and rice

Yare3 no bekono  na y3b3nu barima


[Chorus: Sarkodie]

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me


[Verse 3: Tulenkey]

Yenya adum light dee bo  mmodem na hooki me

Fa me hye fom na seduce me

Woposa wie a pagya wo nan fa kyekyere me kon se nose mask

Na use me 

Nase yewie na m'ada a ensnapi me

Lowkey enye saa boys be chooku me

Firi se me girl wo ne no nam na wohwe too a odi w'asum

Nti me fa n'akyi a gye oshooti me boot me 

Break me nan


Nso nyinaa akyi menchangi me life 

School nyinaa saa madam kyree adee a

Mehwe board so no wo nua na me gauge ne tighs

Mo a meo nam me dm mu se  me hooki mo dough

Me wo bi a me ma wo so so pressure y'abre o 

Mo nso a na ye dropi nwoma mo fa akyire ko hye zacknation.0com

Kotwefree download

Asem oo


Chorus: Sarkodie]

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Fa hooki me 

Fa body no be hooki me

Other song(s) of Sarkodie

Trendings Lyrics

00:00 00:00