Tenor Besoin de sourire Lyrics, Paroles

Besoin de sourire

13 April 2019
3K

Tenor Besoin de sourire Lyrics

sésé na ndutu jit oa na wôlô jongèlè pon até éé
Nâ wûtamè o mbusa njé tôndi nô o wuta ndut'ami ééh
Pôtisè bôngô étum tô ya pula nde na na sengisé mbamèné bobé tô bwam
né wasa lambo kinjisè boso bwam
Osi dimsè etrunkan nyala na na diya né wasa ééh
Na nwayé mwèsè mwa pôtô na njé na bèn nô na wuta

Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Moi j'ai seulement besoin de sourire j'ai besoin de sourire
Pardon ooh j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de sourire

Yén épas'am ya boso nde na tôndi nô éé
Eyémblam yam é tô kèm na pèn nyôngi o sénga mbamènè bwam
Na pula nde lasam yétè na bwa, bô pôti
Na bèn nyônga munyengè nyola sombwisè longuè lam
Na bèn nyônga o bunya tè éé

Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Moi j'ai seulement besoin de sourire j'ai besoin de sourire
Pardon ooh j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de sourire

Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Je veux seulement lap, je veux seulement lap
Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Fais-moi lap je veux seule,ent lap
Je veux seulement lap, je veux seulement lap

Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Makeuma teung'e tongi zing'a domi neu meu veu
Mawong'akè sing'a lomawog'a kèizi mawog'a kèizi
Moi j'ai seulement besoin du sourire j'ai besoin de sourire
Pardon ooh j'ai besoin du sourire, j'ai besoin de sourire

Other song(s) of Tenor

Trendings Lyrics

00:00 00:00